Pradžia Renginiai

Apie LKMS

Lietuvos Katalikių moterų sąjunga

Lietuvos Katalikių Moterų Sąjunga yra 1908m. įkurtos Lietuvos Katalikių Moterų Draugijos bei 1933m. suburtos Lietuvių Katalikių Moterų Organizacijų Sąjungos veiklos tęsėja, įsteigta 1994 m. LKMS steigia ir jungia savo skyrius - draugijas. 2007 m. įregistruota 41 draugija. Būstinė Vilniuje, Aušros Vartų g. 12.

Pirmasis atkuriamasis suvažiavimas vyko Vilniuje 1995m. Pirmininke išrinkta Gražina Paliokienė. Penktajame suvažiavime 2006m. pirmininkės pareigos teko Janinai Klungevičienei. Dvasios Vadovas - kapelionas - yra Mons. Juozapas Antanavičius.

LKMS yra Pasaulio Katalikių Moterų Unijos narė (nuo 1930m.), o nuo 2002m. priklauso Pasaulio Kaimo Moterų Asociacijai.

LKMS narės siekia asmeninio tobulumo, gilina savo religinį gyvenimą, aktyviai dalyvauja katalikiškoje veikloje, laikosi vienybės su Popiežiumi ir vyskupais. Stengiasi diegti visuomenėje katalikišką požiūrį į gyvybę, į šeimą, į dorą. Rūpinasi krikščionišku jaunimo auklėjimu, tautos blaivinimu, karitatyvine bei socialine pagalba.

LKMS turi vienuolika globos namų (2001m.), organizuoja kalbų mokymo, persikvalifikavimo, kompiuterinio raštingumo kursus. Pasisako visuomenei aktualiais klausimais - prieš mokyklų optimizavimą, kaimo ambulatorijų uždarinėjimą, beprasmį vertingų konfiskuotų kontrabandinių prekių sunaikinimą ir pan. Rengia krikščioniškai švietėjiško pobūdžio renginius, piligrimines keliones, jubiliejinius minėjimus, parodas, draugijose kuria meninius kolektyvus, maldos grupes.

LKMS devizas - Tiesa ir meilė. II suvažiavime sąjungai grąžinta egzode išsaugota LKMD prieškarinė vėliava (PLKMOS pirmininkė - Aldona Janačienė). Šventą pasididžiavimą sąjungai kelia Sibiro kankinės - Ona Gaujalaitė - Beleckienė, Stefanija Paliulytė - Ladygienė ir kt., o ypač beatifikacijos bylos nusipelniusi D. T. Adelė Dirsytė.


Lietuvos Katalikių moterų draugija egzode

1940m. Lietuvą okupavus Sovietinės Rusijai, visos katalikiškos ir patriotinės organizacijos buvo uždraustos. Tačiau LKMD greitai susibūrė egzode. Pasitraukusios nuo okupacijos moterys V. Karvelienės ir M. Galdikienės iniciatyva 1946m. atgaivino veiklą Tiubingene (Vokietija). Sudaryta LKMD valdyba, atnaujinti įstatai. Atgaivinta ir LKMOS (Lietuvos Katalikių moterų organizacijų sąjunga). 1951m. LKMOS perorganizuota į Pasaulio lietuvių katalikių moterų organizacijų sąjungą (PLKMOS). Centras - Paryžiuje. Pirmininkė - Magdalena Galdikienė. 1953m. centras persikėlė į Niujorką. Nuo 1968m. PLKMOS pirmininkė - Aldona Šlepetytė - Janačienė.

1947m. atnaujinti ryšiai su Pasaulio katalikių moterų organizacijų unija (įstota 1930m.). PLKMOS tampa tikrąja unijos nare.

LKMD veikė JAV, Kanadoje, Argentinoje, Australijoje. PLKMOS organizavo suvažiavimus, minėjimus, informavo apie katalikių moterų sąjūdžių veiklą, platino informaciją apie padėtį pavergtoje Tėvynėje, palaikė pavergtų tautų laisvės troškimą, rūpinosi spauda, nepamiršo LKMD 1925m. įvestos Motinos dienos.

1961m. buvo įsteigta Tylos Bažnyčios komisija. Pirmininkė - Venckuvienė. Tikslas - skelbti pasauliui apie tragišką Bažnyčios padėtį Tarybų Sąjungoje (už „Geležinės uždangos"). Platinta LKB kronika, kovota už sąžinės kalinių išlaisvinimą. Įvesta metinė maldos diena už Tylos Bažnyčią pavergtuose kraštuose.